Privacy policy

บริษัท ซีซันกรุ๊ป จำกัด
คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท ซีซันกรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มาติดต่อในพื้นที่ของบริษัท ซีซันกรุ๊ป จำกัด และหรือ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาผ่านชองทางเว็บไซต์ของบริษัท ซีซันกรุ๊ป จำกัด รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. บริษัทฯ ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

   • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาทางธุรกิจ การทำธุรกรรม หรือตามข้อตกลงที่กำหนด เช่น การชำระค่าสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
   • เพื่อการติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาด
   • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณา เข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

   • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับการการติดต่อ/ ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า/ การวางบิลรับเช็ค/ การส่งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
   • ข้อมูล User Profile แอพพลิเคชั่น Line และ/หรือ Facebook Messenger (กรณีมีการใช้งานปุ่มแชท Line – Facebook Messenger)

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

บริษัท ซีซันกรุ๊ป จำกัด จำกัด ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้หากบริษัทฯไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 1 ช่องทาง ดังนี้

3.1. บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้จากความสมัครใจของท่าน การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯและท่าน

3.2. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น

(ก) จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
(ข) รักษาระดับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอิเล็กทรอนิคส์ ควบคุมโดยการใช้กุญแจ และ/หรือ User Password ตามระบบของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามนโยบาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยหลังจากที่ขาดการซื้อ-ขาย เกิน 1 ปี ทางบริษัทฯจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามกฎหมายสรรพากร หรือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.3. หากท่านพบและเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที

4.4. ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัทฯได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4.5. เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากท่านหยุดการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.6. บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

4.7. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ1และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทฯรับส่งจดหมาย บริษัทฯที่ให้บริการขนส่ง (logistics service)

5.2. ท่านรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า บริษัทฯ อาจเข้าถึง การเก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และรวมถึง“เนื้อหา” ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ บริษัทฯ หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ

(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ

(ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัทฯ

(ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริงที่ร้องต่อบริษัทฯ หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

(จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ

(ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัทฯ ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

5.3. หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ(5.2)

5.4. เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

   • แจ้งให้ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะมีการนำข้อมูลไปใช้ เปิดเผย
   • เข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ โดยบริษัท
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
   • ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
   • แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
   • ถอนความยินยอมในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอีเมล์ ถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้

7. Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

8. ราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

8.1. บริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของบริษัทอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราว เพื่อช่วยให้บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการที่บริษัทนำเสนอ หรือช่วยให้บริษัทฯ มอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือ ตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ท่านเลือกซื้อ และเว็บเพจต่างๆ ที่ท่านเข้าชมด้วย ซึ่งท่านใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้า (shopping cart) ของท่าน เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านโดยเฉพาะ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของบริษัทฯ แพลตฟอร์ม

8.2. โปรดทราบว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการได้อย่างเต็มที่

9. การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

10. การเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.seasongroup.co.th) รวมทั้งประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และอาจสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด
ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 07/07/2022

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

13. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือขอใช้สิทธิของท่าน รวมถึงการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ซีซัน กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 17,19 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 13 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ช่องทางการติดต่อ: 02-717-8223-6
Line Official @seasongroup

This website use cookies to ensure you get the best experience on our site. Learn more

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save